Varkauden Urheiluseurat ry
Hae sivulta
| RSS
Säännöt

Varkauden

Urheiluseurat ry:n

SÄÄNNÖT


Hyväksytty 14.12.2022 syyskokouksessa


Varkauden Urheiluseurat ry:n säännöt

1 §
Nimi, kotipaikka ja toiminta-alue

Järjestön nimi on

Varkauden Urheiluseurat ry

Järjestön kotipaikka on Varkauden kaupunki.

Yhdistyksestä käytetään jäljempänä nimitystä järjestö.

2 §
Järjestön tarkoitus ja toiminnan laatu

Järjestö toimii Varkauden kaupungin alueella jäsenyhdistystensä
välisenä yhdyssiteenä sekä tuki- ja palveluorganisaationa.

Järjestö pohjaa toimintansa jäsenyhdistystensä väliseen rakentavaan yhteistoimintaan.

Järjestön tarkoituksena on:

1)   edistää liikuntakulttuurin harrastusta Varkauden kaupungissa;

2)   toimia liikuntakulttuuria edistävien yhdistysten yhteisenä tuki- ja edunvalvontaorganisaationa;

3)   edistää varkautelaisten yhdistysten yhteistoimintaa;

4)   kehittää urheilu-, liikunta-, nuoriso- ja kulttuurityötä;

5)   edistää tasa-arvoa ja kansainvälistä yhteistoimintaa; sekä

6)   toimia puhtaan luonnon ja ympäristön puolesta.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi järjestö:

1)   järjestää urheilu- ja liikuntatilaisuuksia sekä
-kilpailuja, kulttuuritapahtumia ja huvitilaisuuksia;

2)   avustaa ja ohjaa jäsenyhdistystensä toimintaa antamalla asiantuntija-apua ja välittämällä niille urheilu-, opetus- ja muita vastaavia toimintavälineitä voittoa tavoittelematta;

3)   harjoittaa tiedotus- ja julkaisutoimintaa.

Toimintansa tukemiseksi järjestö:

1)   järjestää juhla- ja huvitilaisuuksia;

2)   osallistuu talkootöihin;

3)   harjoittaa kustannus-, paikallisradio- ja televisiotoimintaa;

4)   ylläpitää majoitus- ja ravitsemusliikettä sekä harjoittaa kioski- ja bingotoimintaa;

5)   järjestää arpajaisia ja yleisiä varainkeräyksiä.

Järjestö voi ottaa vastaan lahjoituksia, omistaa toimintaansa varten tarpeellista irtainta ja kiinteää omaisuutta.

Järjestön tarkoituksena ei ole voiton tai muun taloudellisen ansion hankkiminen siihen osallisille eikä järjestön toiminta saa muutoinkaan muodostua pääasiassa taloudelliseksi.

Tarvittaessa järjestö hankkii toiminnalleen asianomaisen viranomaisen luvan.

3 §
Jäseneksi liittyminen ja jäsenmaksut

Järjestön jäseneksi voivat liittyä liikuntakulttuuria edistävät yhdistysrekisteriin merkityt yhdistykset, joiden kotipaikka on Varkaus tai jotka toimivat Varkauden alueella.

Järjestön jäseneksi hyväksymisestä päättää hallitus.

Jäsenyhdistyksiltä perittävän vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta ja maksuajankohdasta päättää syyskokous.

4 §
Järjestöstä eroaminen, erottaminen ja eronneeksi katsominen

Jäsenyhdistys voi erota järjestöstä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla siitä järjestön kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi.

Jäsensuhde lakkaa sen kalenterivuoden lopussa, milloin eroamisilmoitus on tehty.

Jäsenyhdistys voidaan erottaa järjestöstä,

1)   jos se on jättänyt täyttämättä ne velvoitteet joihin se järjestöön liittymällä sitoutui tai

2)   jos se on menettelyllään järjestössä tai ympäristössä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut järjestöä taikka

3)   jos se ei enää täytä laissa tai järjestön
säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

Jäsenyhdistys voidaan katsoa eronneeksi järjestöstä, jos se ei ole maksanut jäsenmaksuaan erääntymispäivän kalenterivuoden loppuun mennessä.

Jäsenyhdistyksen erottamisesta päättää järjestön varsinainen kokous.

Jäsenyhdistykselle on varattava tilaisuus selityksen antamiseen ennen erottamispäätöksen tekemistä, paitsi jos erottamisen syynä on jäsenmaksun maksamatta jättäminen.

5 §
Toimielimet

Järjestön päätösvaltaa käyttävät järjestön kokoukset.

Järjestöllä on vuosittain kaksi (2) varsinaista kokousta; kevätkokous maalis-huhtikuussa ja syyskokous 15.10. – 15.12. välisenä aikana.

Varsinaisten kokousten tarkemmat pitoajankohdat ja -paikat määrää hallitus.

Toimeenpanevana elimenä on järjestön hallitus.

6 §
Järjestön kokoukset

Kevätkokouksessa

1)   valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, valtakirjojen tarkastajat, ääntenlaskijat sekä kaksi (2) pöytäkirjantarkistajaa;

2)   esitetään hallituksen kertomus järjestön toiminnasta edelliseltä kalenterivuodelta;

3)   esitetään järjestön tilinpäätös edelliseltä kalenterivuodelta ja tilintarkastajien lausunto;

4)   päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä;

5)   käsitellään kevätkokoukselle sääntöjen edellyttämällä tavalla tehdyt esitetyt.

Syyskokouksessa

1)   valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, valtakirjojen tarkastajat, ääntenlaskijat sekä kaksi (2) pöytäkirjantarkistajaa;

2)   päätetään järjestön hallituksen puheenjohtajalle, varapuheenjohtajalle ja hallituksen muille jäsenille sekä tilintarkastajille maksettavista palkkioista;

3)   valitaan joka toinen vuosi ja kaikki kerrallaan järjestön hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja neljä (4) muuta hallituksen jäsentä;

4)   valitaan järjestön tilintarkastajat ja varatilintarkastajat;

5)   päätetään seuraavan vuoden jäsenmaksuista;

6)   hyväksytään järjestön toimintasuunnitelma ja talousarvio seuraavaa toimintavuotta varten;

7)   käsitellään syyskokoukselle sääntöjen edellyttämällä tavalla tehdyt esitetyt.

Varsinaisille kokouksille voivat tehdä esityksiä järjestön jäsenyhdistykset sekä järjestön hallitus.

Varsinaisen kokouksen käsiteltäväksi tarkoitettu esitys on jätettävä kirjallisena hallitukselle viimeistään neljä (4) viikkoa ennen kokousta.

7 §
Ylimääräinen kokous

Ylimääräinen kokous pidetään, kun järjestön kokous niin päättää tai hallitus katsoo siihen olevan aihetta.

Ylimääräinen kokous on myös pidettävä, jos vähintään yksi neljäsosa (1/4) järjestön jäsenyhdistyksistä sitä ilmoittamaansa asiaa varten kirjallisesti hallitukselta vaatii.

Hallituksen on viipymättä vaatimuksen saatuaan kutsuttava ylimääräinen kokous koolle pidettäväksi viimeistään kahdeksan (8) viikon kuluessa vaatimuksen esittämisestä.

8 §
Kokousedustajat

Jokainen edellisen vuoden syyskokouksen päätöksen mukaisesti jäsenmaksunsa maksanut jäsenyhdistys voi lähettää varsinaisiin kokouksiin yhden (1) kokousedustajan.

Jokaisella kokousedustajalla on kokouksessa yksi (1) ääni.

Kokousedustaja voi edustaa kokouksessa vain yhtä (1) jäsenyhdistystä.

9 §
Kutsut varsinaisiin kokouksiin

Hallituksen on lähetettävä kirjallinen ennakkoilmoitus järjestön kokouksen pitoajankohdasta ja -paikasta jäsenyhdistyksille viimeistään kuutta (6) viikkoa ennen kokousta.

Hallituksen on lähetettävä jäsenyhdistyksille varsinainen kokouskutsu kirjallisena varsinaisten kokousten osalta viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen ja ylimääräisen kokouksen osalta viimeistään yhtä (1) viikkoa ennen kokousta.

Kutsuun on liitettävä ehdotus kokouksen esityslistaksi ja kokoukselle tehdyt esitykset sekä niistä annetut lausunnot.

10 §
Hallitus

Järjestön hallitukseen kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja neljä (4) muuta jäsentä, jotka kaikki valitaan joka toisen vuoden syyskokouksessa kahdeksi (2) kalenterivuodeksi kerrallaan.

Järjestön hallituksen kokouksen kutsuu koolle sen puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja.

Hallituksen kokous on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja puolet muista hallituksen jäsenistä on saapuvilla.

Hallituksen päätökseksi tulee mielipide, jota on kannattanut yli puolet äänestyksessä annetuista äänistä. Jos äänet menevät tasan, päätökseksi tulee mielipide, jota kokouksen puheenjohtaja ilmoittaa kannattavansa. Vaaleissa tasatulos ratkaistaan kuitenkin arvalla.

11 §
Hallituksen tehtävät

Hallituksen tehtävänä on hoitaa järjestön asioita lain ja näiden sääntöjen sekä järjestön kokouksen päätösten mukaan.

Erityisesti hallituksen tehtävänä on:

1)   edustaa järjestöä;

2)   johtaa järjestön toimintaa, hoitaa sen taloutta ja omaisuutta sekä valvoa järjestön sääntöjen noudattamista;

3)   kutsua koolle järjestön kokoukset sekä valmistella niissä käsiteltävät asiat;

4)   panna toimeen järjestön kokousten päätökset;

5)   nimetä järjestön sihteeri;

6)   asettaa avukseen työvaliokunta ja muut tarpeelliset valiokunnat ja toimikunnat;

7)   päättää järjestön jäsenyyksistä;

8)   palkata ja vapauttaa järjestön toimihenkilöt ja työntekijät.

Hallitus voi päättää järjestön omaisuuden myymisestä, vaihtamisesta ja kiinnittämisestä.

12 §
Järjestön nimen kirjoittaminen

Järjestön nimen kirjoittaa yksin hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja tai sihteeri.

Hallitus voi määrätä hallituksen jäsenen tai järjestön toimihenkilön yksin kirjoittamaan yhdistyksen nimen.

13 §
Tilintarkastajat

Järjestöllä on kaksi (2) tilintarkastajaa ja kaksi (2) varatilintarkastajaa, jotka kaikki valitaan syyskokouksessa vuodeksi kerrallaan.

14 §
Tilikausi ja tilintarkastus

Järjestön tilikausi on kalenterivuosi.

Tilinpäätös, tilit ja muut tarpeelliset asiakirjat on jätettävä tilintarkastajille viimeistään kolme (3) viikkoa ennen kevätkokousta.

Tilintarkastajien on annettava hallitukselle kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen kevätkokousta.

15 §
Sääntöjen muuttaminen

Järjestön sääntöjen muuttamisesta päättää järjestön varsinainen kokous.

Ehdotus sääntöjen muuttamisesta hyväksytään, jos sitä kannattaa vähintään kolme neljäsosaa (3/4) äänestyksessä annetuista äänistä.

16 §
Järjestön purkaminen

Järjestön purkamisesta päättää järjestön kokous.

Ehdotus järjestön purkamisesta hyväksytään, jos sitä kannattaa kahdessa kokouksessa, joiden välinen aika on vähintään kaksi (2) kuukautta, kummassakin vähintään kolme neljäsosaa (3/4) äänestyksessä annetuista äänistä.

Jos järjestö purkautuu tai lakkautetaan, sen jäljelle jääneet varat luovutetaan Varkauden kaupungille, käytettäväksi kaupungin nuorten liikuntakulttuurin edistämiseen.

17 §
Muut määräykset

Siltä osin, kun näissä säännöissä ei ole määräyksiä, noudatetaan yhdistyksiä koskevaan lainsäädäntöön sisältyviä säännöksiä.© 2020 Varkauden Urheiluseurat ry |
Toteutus: Janne Putkonen » | Varkauden sää | Webmail