Varkauden Urheiluseurat ry
Hae sivulta
| RSS
Nuorten työllistäminen veikkausvoittovaroilla (päivitetty 12.5.2010)
Julkaistu 26.05.2010 klo 07:34

lisätietoja: www.sporttityollistaa.fi


Ehdotus (edellyttäen, että Opetus- ja kulttuuriministeriö (OKM) myöntää varat esitetyllä tavalla käytettäväksi)

Liikunnan ja urheilun veikkausvoittovaroja on käytettävissä nuorten työllistämiseen kaikkiaan 7,5 miljoonaa euroa. Tämän suunnitelman ovat tehneet Urheiluopistoyhdistys, Suomen Liikunta ja Urheilu sekä Nuori Suomi.

Tukikelpoisuus

Tukikelpoisia työntekijöitä ovat vähintään 16-vuotiaat (oppivelvollisuus suoritettu) – alle 29-vuotiaat työttömät ja työttömyysuhan alaiset työnhakijat, jotka työn alkamishetkellä eivät ole täyttäneet 30-vuotta. Nuorelta ei edellytetä työttömyyttä hakuhetkellä.

Tukea voi saada haun kautta neljä työnantajaryhmää:

1. Lajiliitot: Your Move hankkeen edistämiseen

2. Urheiluopistot: Opistojen omiin liikuntaa laajasti edistäviin tehtäviin

3.Urheiluseurat, SLU-alueet sekä muut piirijärjestöt: Aatteellisen toiminnan tehtäviin laajasti

4. Yritys: Liikunnan ohjauksen ja suunnittelun tehtäviin

Tuen suuruus ja kesto

Kyseessä on kaikilla työntekijöillä lähtökohtaisesti määräaikainen työsuhde. Perusteena on harjoittelu. Työsuhde on kokoaikainen (ei osa-aikainen).

Tuen suuruus alue- ja piirijärjestöille, seuroille ja yksityisille yrityksille on maksimissaan 1500 euroa kuukausi. Tuen kesto on työntekijää kohden 2-6 kuukautta per työllistämisjakso. Tuki voi olla 100 % palkkakuluista (sis. työnantajan sivukulut), jos palkka on pieni.

Tuen suuruus liitoille ja urheiluopistoille on maksimissaan 1800 euroa kuukausi. Tuen kesto on 2-9 kuukautta. Tuki voi olla 100% palkkakuluista (sis. työnantajan sivukulut).

Palkkaa saa maksaa enemmän. Lisäksi työnantajien kuluksi jää aina työtilat ja muut työstä aiheutuvat kulut.

Työntekijäkohtainen tuen maksimikuukausimäärä on 9 kuukautta.

Kullekin seuralla, alueelle tai piirille (työnantajakohtainen) tuen maksimimäärä on aluksi 18 kuukautta palkkatukea. Lopullinen maksimi tukikuukausien määrä riippuu hakijoiden määrästä.

Tuen haku ja tukiaika

Tuen haku on jatkuva prosessi (10.6.2010 – 15.3.2011). Tuki on haettavissa tästä www osoitteesta arviolta 10.6.2010 alkaen.

Hakemuksia käsitellään kolmessa osassa:

  1. käsittely 19.6.2010 mennessä tulleet hakemukset. Takautuvuus on 1.4.2010 asti.
  2. käsittely 19.9.2010 mennessä tulleet hakemukset. Takautuvuus on 1.7.2010 asti.
  3. käsittely 15.3.2011 mennessä tulleet hakemukset. Takautuvuus on 1.1.2011 asti.

Hakijat palkkaavat nuoria omalla riskillään ennen päätöksen saantia. Lisäksi hyväksytyillekään hakemuksille ei välttämättä myönnetä tukea koko haetulle kuukausimäärälle.

Tukiaika on 1.4.2010 – 31.12.2011. Tukea voi saada takautuvasti jo hakemuksen jättöhetkellä alkaneeseen työsuhteeseen, kun hakija on palkannut työttömän tai työttömyysuhan alaisen nuoren takautuvuusajan jälkeen.

Tuen jaon perusteet

Tuen jakoon vaikuttaa hakijoiden määrä ja haettujen tukikuukausien määrä. Tukea pyritään myöntämään etupainotteisesti niin, että nuorille voidaan mahdollisimman pian antaa työpaikkoja.

Saadakseen tukea hakijalla on jo oltava työntekijä ennen nuorta eli hakijalla on työnantajaosaamista sekä työnohjaus valmiina. Hakijalla on Y-tunnus, eikä sillä ole verovelkaa. Elinkeinonharjoittajia koskee De minimis-sääntö (Hakija, joka on ajatellut käyttää nuorta työntekijää elinkeinotoiminnassaan, ei voi saada työllistämistukea, jos hakija saa tai on saanut valtion tukea elinkeinotoimintaansa 200 000 euroa kolmen vuoden aikana).

Nuoren on ikänsä ja työtilanteensa perusteella kuuluttava kohdejoukkoon. Sen lisäksi yritykseen ja opistoon sijoittuvalla työntekijällä on oltava liikunta-alan tutkinto tai opiskelupaikka ko. tutkintoon johtavassa oppilaitoksessa. Seuraan tai muihin järjestöihin työllistyvällä ei ole koulutusrajoituksia.

Tukea hakee työnantaja, mutta hakuhetkellä työntekijätiedot on kirjattu hakujärjestelmään. Tukea ei myönnetä, jos työntekijää ei ole tiedossa.

Työnantajaan ja työntekijään liittyvien edellytysten lisäksi tuen myöntämiseen vaikuttaa suunnitellun työn sisältö ja mahdollisuus pysyvään palkkaamiseen. Työtehtävien tulee liittyä lajiliitoilla Your Move hankkeen edistämiseen, urheiluopistoilla opistojen omiin liikuntaa laajasti edistäviin tehtäviin, urheiluseuroilla, SLU-alueet sekä muilla piirijärjestöillä aatteellisen toiminnan tehtäviin laajasti. Yrityksissä tehtävien tulee liittyä liikunnan ohjaukseen ja suunnitteluun.

Palkkatukea ei voi käyttää ammattiurheilijan palkkaamiseen.

Your Move hankkeeseen osallistuminen on seurahankkeessa puoltava kriteeri.

Mahdollisuus pysyvään palkkaamiseen on tukea puoltava kriteeri.

Avustuksen myöntämisessä käytetään harkintaa.

Maksatus

Avustus maksetaan jälkikäteen. Maksatuksen ehtona on kopio työsopimuksesta ja kopio työtodistuksesta. Yli 3 kuukautta kestävissä työsuhteissa on tuki mahdollista saada useassa erässä. Maksatuksesta sovitaan tällöin erikseen.

Hankkeeseen liittyy ulkopuolinen arviointi. Avustusta saaneilla on velvollisuus osallistua myös arviointiin.


Varkauden Urheiluseurat ry
Hannu Kiminkinen, hallituksen puheenjohtaja
Kauppakatu 19, 78200 Varkaus
puhelinvaihde 040 868 1111/ Kiminkinen
telefax 017 5526081
hannu.kiminkinen@co.inet.fi
hannu.kiminkinen@varkaudenurheiluseurat.fi
varkauden.urheiluseurat@co.inet.fi
www.varkaudenurheiluseurat.fi© 2015 Varkauden Urheiluseurat ry | Toteutus: Janne Putkonen, ylläpito: Arto Kolehmainen » | Varkauden sää | Webmail